LABORATORIUM INŻYNIERII CIEPLNEJ

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Główna

Laboratorium Inżynierii Cieplnej (LIC) jest akredytowane,  w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025, jako laboratorium badawcze (Nr AB 1632) przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w ramach posiadanego zakresu  udzielonego przez European Accreditation Multilateral Agreement (EA MLA) i International Laboratory Accreditation Cooperation  (ILAC-MRA) w zakresie dziedzin i przedmiotów badań:

A/5- Badania akustyczne wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych,
J/5 - Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych,
N/5 - Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych.

 

Laboratorium jest Europejską Jednostką Notyfikowaną i jest umieszczone w wykazie prowadzonym przez Komisję Europejską w bazie NANDO (ang. New Approach Notified and Designated Organisations) pod numerem  NB 2919 

 

Laboratorium jest również uznane przez TÜV Rheinland.

 

Wyposażenie do pomiarów cieplnych stanowi komora kalorymetryczna o dwóch niezależnych pomieszczeniach, w których możliwe jest utrzymanie zadanych parametrów temperatury w zakresie od -18oC do +50oC przy regulowanej wilgotności i precyzyjnym bilansie ciepła każdej części kalorymetru. Komora dodatkowo jest wyposażona w system pomiarowy, system sterowania, akwizycji i obróbki danych pomiarowych. Komora kalorymetryczna umożliwia wykonywanie normatywnych badań oporów cieplnych i współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych: ścian osłonowych, okien, drzwi, okien dachowych, okien lub świetlików wystających poza lico przegród i drzwi, sekcji ram okien, drzwi, ich połączeń z oszkleniem, żaluzji, skrzynek żaluzji za pomocą metody kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej.

W komorze wykonywano normatywne badania zlecone przez przemysł: okien, okien dachowych, wyłazów dachowych, ram okiennych, żaluzji oraz ścian osłonowych.


Akredytowane przez PCA Laboratorium do obliczeń stosuje zaawansowany, komercyjny program komputerowy Ansys Fluent służący do obliczeń numerycznych przepływu ciepła i płynów przez modele geometryczne, np.: ściany osłonowe, oszklenia, okna, drzwi, okna dachowe, okna lub świetliki wystające poza lico przegród, sekcje ram okien, drzwi, ich połączeń z oszkleniem, żaluzje, skrzynki żaluzji.


Laboratorium jest wyposażone również w sprzęt laboratoryjny do prowadzenia badań elementów końcowych i regulacyjnych instalacji wentylacyjnych (kratki  nawiewne i wywiewne, anemostaty przepustnice zamykające i regulacyjne) oraz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie badań mechanicznych, akustycznych i charakterystyk elementów składowych.

 

Szczegółowy zakres badań prowadzonych przez LIC pokazano w poniższej tabeli.

EUROPEJSKA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

NB 2919